Menu

Vernieuwingen van de Ziektewet geen gevolgen voor inleners

Naar aanleiding van de berichtgeving in het NOS-journaal van 27 november jl. is verwarring ontstaan bij veel ondernemers die uitzendkrachten inlenen. Mogelijk ook bij u. Door de uitzending is de suggestie ontstaan dat u als inlener met de ingang van de vernieuwingen van de Ziektewet verantwoordelijk wordt voor de kosten van ziekte- en arbeidsongeschiktheid. Het tegendeel is het geval.

Met de ingang van de vernieuwingen van de Ziektewet is het zo dat als een bedrijf zelf tijdelijke werkkrachten in dienst heeft (zonder tussenkomst van een uitzendbureau) er grote risico’s ontstaan voor de werkgever. Boven de € 300.000 loonsom wordt deze werkgever verantwoordelijk voor hun eigen zieke medewerkers met tijdelijke contracten, die ook na afloop van het contract ziek blijven. Gevolg: twee jaar doorbetaling en tien jaar WGA op rekening van uw bedrijf...

Uitzendorganisaties, en dus ook abflexkracht, lopen dat risico natuurlijk ook. Dat risico zit echter volledig bij het uitzendbureau en dus niet bij u als inlener. Overigens zullen de kosten pas op lange termijn ontstaan en doet de sector er alles aan dit risico te beperken door het nemen van preventieve maatregelen.

Samen met VNO/MKB en AWVN heeft de brancheorganisatie van uitzendondernemingen (ABU) fel geageerd tegen dit wetsvoorstel. Al bij de introductie van de premiedifferentiatie van de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) heeft de ABU gewaarschuwd, dat de invoering hiervan zeer schadelijke effecten kan hebben op de arbeidsmarkt. Ook in het Sociaal Akkoord is geageerd tegen het voorstel. Vooralsnog wordt deze roep, waarbij wat de ABU betreft één van de gevaren van de wetswijziging is dat juist de groep die afhankelijk is van de uitzendbureaus door selectie aan de poort buiten de boot kunnen gaan vallen, niet gehoord. Werkgevers zullen hun druk blijven uitoefenen in Den Haag.