Menu

Oświadczenie o ochronie prywatności

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje nowe unijne prawo o ochronie danych osobowych. Nieustająco z pełną ostrożnością podchodzimy do przetwarzania danych osobowych i chcemy zapewnić jasność i przejrzystość w tym zakresie. Dostosowaliśmy naszą politykę prywatności tak, by zapewnić jej zgodność z  nowymi zasadami. Poniżej informujemy o tym, jak przetwarzamy Twoje dane osobowe.


Kim jesteśmy?
abflexkracht jest podmiotem odpowiedzialnym – począwszy od 25 maja 2018 r. – wg. Rozporządzenia Ogólnego o Ochronie Danych Osobowych (nazywane dalej: GDPR, w jęz. polskim znane również jako RODO). W dolnej części tego Oświadczenia o ochronie prywatności znajdziesz dane kontaktowe abflexkracht. Kiedy mówimy o abflexkracht, mówimy o osobie prawnej Coöperatie Vereniging abflexkracht U.A., zarejestrowanej w (holenderskiej) Izbie Handlowej pod numerem 34104864, wraz z jej spółkami operacyjnymi aktywnymi pod Coöperatie Vereniging abflexkracht U.A. (nazwane dalej razem abflexkracht lub my), odpowiedzialnej za przetwarzanie Twoich danych osobowych jako ‘Administrator danych osobowych’ w rozumieniu GDPR.

Dlaczego abflexkracht gromadzi Twoje dane osobowe?
abflexkracht zbiera i przetwarza Twoje dane osobowe w wielu celach. Zasadniczo zbieramy i przetwarzamy dane osobowe w celu wykonania naszych usług jako agencja pośrednictwa pracy (tymczasowej) i obsługi listy płac, takich jak pośrednictwo, oddelegowanie, obsługa płac, rekrutacja i selekcja, rozwój osobisty, zdolność do zatrudnienia, administrowanie płacami i zarządzanie personelem.

Dokładniej, prosimy o udostępnienie nam Twoich danych osobowych, między innymi dla następujących celów:
• Aby móc składać Ci oferty i / lub dostarczać informacje o usługach i innych działaniach tak, by je lepiej dostosować do Twoich osobistych życzeń i / lub kwalifikacji;
• Aby móc komunikować się z Tobą w prawidłowy i przejrzysty sposób;
• Aby móc określić Twoją dostępność i przydatność do określonej funkcji lub zlecenia;
• Aby ustanowić kontakt z lub przedstawić Cię jednemu lub więcej (potencjalnym) zleceniodawcom i / lub relacjom abflexkracht;
• Aby udostępniać Ci biuletyny informacyjne i powiadamiać Cię o wydarzeniach i możliwościach szkoleniowych, które mogą Cię zainteresować, pod warunkiem, że się do nich zarejestrowałeś;
• Aby móc przetwarzać Twoje uwagi lub skargi;
• Aby poprawiać nasze usługi;
• Aby móc nawiązać relację między pracodawcą a pracownikiem oraz zapewnić możliwość jej utrzymania poprzez prowadzenie właściwej administracji finansowej, personelu, godzin pracy, niezdolności do pracy i / lub wypłat;
• Aby zlecenie u klienta móc sformalizować w umowie oraz umowę z tym zleceniodawcą utrzymać i dochować;
• Aby zapewnić Tobie optymalne wsparcie lub poradę w szukaniu i znalezieniu pracy;
• Na potrzeby przeprowadzenie kontroli przed zatrudnieniem wymaganej do niektórych funkcji;
• Aby spełniać nasze obowiązki związane z reintegracją i dotrzymywać nałożonego przez instancje rządowe obowiązku przywracania ludzi do rynku pracy;
• Na potrzeby przeprowadzania niezbędnych działań i prowadzenia administracji w ramach przypadków objętych własnym ryzykiem (nieobjętych ubezpieczeniami);
• Na potrzeby zarządzania, w tym: generowania informacji i raportów, przeprowadzania analiz rynkowych, przeprowadzania kontroli i audytów oraz promowania i utrzymywania naszej jakości i bezpieczeństwa operacyjnego;
• Na potrzeby jakościowe, takie jak uzyskanie i utrzymanie certyfikatów;
• Na potrzeby uzyskania dotacji, zniżek premii za koszty pracy itp. oraz przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, w tym identyfikacji lub odprowadzania podatków, w tym podatków od wynagrodzeń;
• Aby udzielić Ci dostęp do osobistego portalu internetowego w naszym zamkniętym środowisku sieciowym.

Kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe?

abflexkracht zbiera dane osobowe na przykład kiedy:
• Odwiedzasz naszą stronę internetową;
• Rejestrujesz się w powiadomieniach o wakatach lub reagujesz na ofertę pracy na naszej stronie;
• Rejestrujesz się na w naszym biurze;
• Zawieramy ze sobą umowę o pracę;
• Kontaktujesz się listownie, telefonicznie lub mailowo z jednym z pracowników abflexkracht;
• Uczestniczysz w aktywności w mediach społecznościowych lub rejestrujesz swoje konto w mediach społecznościowych;
• Rejestruje się lub jesteś rejestrowany w inny sposób aby korzystać z świadczonych przez nas usług.

Jakie dane osobowe są przez nas gromadzone?

Kiedy się u nas rejestrujesz, zbieramy następujące dane:
• Nazwisko i dane adresowe, osobisty adres e-mail i inne dane kontaktowe;
• Dane urodzenia, wiek, płeć;
• Twoje doświadczenie zawodowe, wykształcenie i ukończone szkolenia;
• Ewentualnie dostarczone referencje i świadectwa;
• Dane o dostępności do pracy i urlopach;
• Inne dane, które mogą lub mogą być istotne przy ocenie kandydata, na przykład prawo jazdy lub certyfikat obsługi wózka widłowego;
• Zdjęcie paszportowe (na zasadzie dobrowolności).

Dokument tożsamości może być przechowywany i sprawdzany przy rejestracji w celu sprawdzenia, czy możesz pracować w Holandii. Jeśli w ciągu czterech tygodni od rejestracji nie podejmiesz pracy w abflexkracht, dane Twojego dokumentu tożsamości zostaną usunięte.

Od momentu gdy możesz pracować / podejmujesz pracę / pracowałeś:
• Obywatelstwo;
• Numer BSN;
• Zaświadczenie o niekaralności;
• Kopia dokumentu tożsamości;
• Pozwolenie na pracę;
• Inne informacje, które są niezbędne i istotne przy przetwarzaniu wypłat, administracji personelu i niezdolności do pracy;
• Dane firmy (w przypadku osób pracujących na własny rachunek);
• Dane logowania do portalu.

Od momentu oddelegowania do jednego z naszych zleceniodawców:
• Dane niezbędne w kontekście przepisów o współodpowiedzialności zleceniodawcy, takie jak: nazwisko i adres, data urodzenia, numer BSN, rodzaj dowodu tożsamości, jego numer i okres ważności. Jeśli ma miejsce: zezwolenie na pobyt, deklaracja A1, pozwolenie na pracę.

Na jakiej podstawie prawnej możemy przetwarzać Twoje dane osobowe?

abflexkracht przetwarza Twoje dane osobowe:
• Aby móc zrealizować umowę i / lub warunki użytkownika, które uzgodniliśmy z Tobą;
• Aby móc spełnić wymogi prawne;
• W ograniczonych przypadkach na podstawie pozwolenia udzielonego przez Ciebie, jeśli to możliwe. Udzielone pozwolenie może w dowolnym momencie zostać przez Ciebie wycofane;
• Na podstawie uzasadnionej konieczności, która jest zgodna z lub wynika z wyznaczonych celów, o ile pozwala na to prawo i ochrona prywatności.

Jakie szczególne dane osobowe są przez nas przetwarzane?
abflexkracht przetwarza Twoje szczególne dane osobowe, jeśli wyraźnie wyraziłeś na to zgodę, aby wywiązać się z obowiązków prawnych, lub jeśli jest to inaczej dozwolone literą prawa. Pod pojęciem ‘szczególnych danych osobowych’ rozumie się dane dotyczące rasy, religii lub przekonań, opinii politycznych, zdrowia, życia seksualnego, przynależności do związków zawodowych, danych kryminalnych i / lub danych osobowych dotyczących bezprawnego lub utrudniającego zachowania. Może się zdarzyć że dane osobowe jakie udostępniłeś nam na swoim CV zostaną przetworzone przez abflexkracht. Na przykład dane dotyczące Twojego pochodzenia, członkostwa w związkach zawodowych lub o Twojej kryminalnej przeszłości.

Jakie dane osobowe relacji biznesowych przetwarzamy?
Przetwarzamy również dane osobowe naszych partnerów biznesowych. Zwykle dotyczy to danych kontaktowych pracowników zleceniodawców, dostawców, sprzedawców, ekspertów i innych instytucji, z którymi abflexkracht utrzymuje stosunki handlowe. Zwykle dotyczy to nazwisk, danych kontaktowych i funkcji osób kontaktowych, danych organizacji, dla których pracujesz lub jakie reprezentujesz, w celu oferowania usług i innych działań, utrzymania tych relacji biznesowych i / lub zawarcia umowy biznesowej.

abflexkracht przetwarza dane osobowe relacji biznesowych:
• Aby móc zrealizować umowę i / lub warunki użytkownika, które uzgodniliśmy z Tobą;
• Aby móc spełnić wymogi prawne;
• W ograniczonych przypadkach na podstawie pozwolenia udzielonego przez Ciebie, jeśli to możliwe. Udzielone pozwolenie może w dowolnym momencie zostać przez Ciebie wycofane;
• Na podstawie uzasadnionej konieczności, która jest zgodna z lub wynika z wyznaczonych celów, o ile pozwala na to prawo i ochrona prywatności.

Komu możemy udostępniać Twoje dane osobowe?
Dane osobowe kandydatów, pracowników tymczasowych i współpracujących z nami osób prowadzących samodzielną działalność zarobkową. abflexkracht może przekazywać Twoje dane osobowe swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (administratorom danych), którzy świadczą usługi lub wykonują zlecenia w imieniu abflexkracht, dostawcom usług, organom rządowym, funduszom emerytalnym i relacjom biznesowym, a także we wszystkich innych przypadkach, w których abflexkracht zostanie do tego zobowiązane, na przykład na mocy orzeczenia sądowego lub wyroku sądu. abflexkracht może również przekazywać Twoje dane osobowe osobom i organizacjom, które na przykład mają informacje na temat Twoich referencji lub umiejętności, lub którym dostarczamy dane na Twoje życzenie, takim jak aktualni, byli lub planowani pracodawcy, instytucje szkoleniowe, podmioty egzaminacyjne i agencje pracy tymczasowej. Lub osobom trzecim, którym przekazujemy dane - za Twoją wyraźną zgodą - udostępniamy dane na Twoje żądanie w związku z prawem do przenoszalności danych.

Przekazywanie danych osobowych odbywa się na podstawie uzasadnionego interesu, zobowiązania prawnego i / lub zawarcia umowy zgodnie z celami określonymi w punkcie ‘Dlaczego abflexkracht gromadzi Twoje dane osobowe?’. Dane osobowe mogą być przekazywać poza granice Holandii. abflexkracht podjęło niezbędne środki w celu zapewnienia adekwatnego bezpieczeństwa wszystkich przekazywanych danych osobowych.

Dane osobowe relacji biznesowych
abflexkracht może uzyskane od partnerów biznesowych dane osobowe przekazywać, jeśli jest to konieczne do realizacji celów relacji biznesowej lub na potrzeby pośrednictwa. Dane te mogą być przekazywane aplikantom, kandydatom, partnerom biznesowym i podmiotom stowarzyszonym (administratorom danych), którzy świadczą usługi na rzecz abflexkracht, a także we wszystkich innych przypadkach, w których abflexkracht zostanie do tego zobowiązane, na przykład na mocy orzeczenia sądowego lub wyroku sądu. Dane osobowe mogą być przekazywać poza granice Holandii. abflexkracht podjęło niezbędne środki w celu zapewnienia adekwatnego bezpieczeństwa wszystkich przekazywanych danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Nie przechowujemy twoich danych dłużej niż jest to niezbędne do realizacji celu, dla których zgromadzono takie dane. Okresy przechowywania stosowane w abflexkracht są zgodne z ustawowo obowiązującymi okresami przechowywania.


Jakie pliki cookies stosujemy?
Strona(y) internetowe abflexkracht wykorzystują pliki cookies i zachowują informacje techniczne. Pliki cookies to niewielkie informacje wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedzasz i zapisywane na urządzeniu końcowym, z którego korzystasz podczas przeglądania stron internetowych. Dotyczy to na przykład:
• Adresu IP użytkownika;
• Daty i czasu sesji;
• Adresu URL strony odsyłającej;
• Stron odwiedzanych w witrynie;
• Informacji lub rodzaju używanej przeglądarki.

Informacje techniczne i pliki cookies są używane przez abflexkracht w celu ułatwienia wizyty na stronie internetowej, zapewnienia prawidłowego funkcjonowania serwisu, poprawy wydajności i doświadczenia użytkownika oraz zwiększenia trafności oferty na naszych stronach. Pliki cookies mogą być umieszczone zarówno przez abflexkracht, jak i inny podmiot zewnętrzny z jakim współpracujemy.

Twoje prawa
Oczekujemy, że gdy coś zmieni się w Twoich danych osobowych, poinformujesz nas o tym. Zmiany te możesz przekazać swojej osobie kontaktowej w abflexkracht.

Masz prawo do:
• Wglądu do przetwarzanych prze z nas Twoich danych osobowych;
• Sprostowania i aktualizacji swoich danych;
• Usunięcia Twoich danych osobowych lub ograniczenie ich przetwarzania: w pewnych okolicznościach, chyba że mamy uzasadniony powód przetwarzania i nie usuwania danych osobowych, taki jak wymogi z mocy prawa.
• Wnioskowania o ograniczenie lub wniesienie sprzeciwu do przetwarzania Twoich danych osobowych;
• Przeniesienie Twoich danych do innego Administratora.

W przypadku otrzymania wniosku, w celu ochrony Twoich danych osobowych, będziemy musieli być w stanie zidentyfikować Twoją tożsamość.

Odpowiemy na Twój wniosek nie później niż w ciągu 4 tygodni.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
abflexkracht dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić udostępnione przez Ciebie dane osobowe. Podjęliśmy fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne środki zapobiegające nieuprawnionemu użyciu, biorąc pod uwagę aktualne możliwości technologiczne. Środki te są okresowo oceniane i aktualizowane w razie potrzeby. Jeśli i o ile abflexkracht udostępnia dane podmiotom stowarzyszonym, które w jej imieniu świadczą usługi lub realizują zlecenia, odbywa się to w oparciu o umowy abflexkracht z tymi podmiotami o optymalnym zabezpieczeniu danych osobowych w taki sam sposób. Zwracamy uwagę, że osobiście odpowiadasz za bezpieczeństwo swojego sprzętu komputerowego, tabletu i / lub telefonu, a także za własne połączenie internetowe i że ono nigdy nie jest w 100% bezpieczne. Przesyłanie danych osobowych przez internet odbywa się zatem na własne ryzyko.


Co robić z (domniemanym) wyciekiem danych osobowych?
W przypadku (domniemanego) naruszenia ochrony danych, na przykład podejrzenia wycieku lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, prosimy o natychmiastowe poinformowanie nas o tym. Prosimy o zgłoszenie tego osobie kontaktowej w abflexkracht lub za pośrednictwem danych kontaktowych wymienionych poniżej.

Kontakt
W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag lub skarg w związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez abflexkracht, prosimy o kontakt listowny lub mailowy:

abflexkracht
Konnetlaantje 10
1435 HW  Rijsenhout
E-mail : pytanie@abflexkracht.nl

Zmiany
abflexkracht może okresowo z różnych powodów wprowadzać zmiany lub uzupełnienia w Oświadczeniu o ochronie prywatności. Ewentualne nowe wersje będą publikowane na naszej stronie internetowej.


Niniejsza wersja została przygotowana w maju 2018 r.