Oświadczenie o ochronie prywatności agencji Abflexkracht

Dane osobowe przetwarzamy z dochowaniem należnej staranności, a także pragniemy w jasny i przejrzysty sposób informować na ten temat. Nasze oświadczenie o ochronie prywatności jest zgodne z (europejskimi) przepisami ustawowymi. Poniżej przedstawiamy informacje, w jaki sposób postępujemy z Twoimi danymi osobowymi.

Kim jesteśmy?
Abflexkracht – od dnia 25 maja 2018 r. – jest podmiotem odpowiedzialnym za przestrzeganie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (zwanego dalej: RODO). Pod niniejszym oświadczeniem o ochronie prywatności można znaleźć dane kontaktowe agencji Abflexkracht. Kiedy mówimy o Abflexkracht, mówimy o osobie prawnej działającej pod nazwą Coöperatie Vereniging Abflexkracht U.A., zarejestrowanej w holenderskiej Izbie Handlowej pod numerem 34104864, wraz z jej spółkami operacyjnymi, które jako Coöperatie Vereniging Abflexkracht U.A. działają i są odpowiedzialne (zwane dalej: Abflexkracht lub my) za przetwarzanie Twoich danych osobowych jako „Administrator” w myśl RODO.

Dlaczego agencja Abflexkracht gromadzi Twoje dane osobowe?
Abflexkracht gromadzi i przetwarza Twoje dane osobowe w wielu celach. Ogólnie rzecz biorąc, gromadzimy i przetwarzamy Twoje dane osobowe w celu świadczenia naszych usług jako agencja zajmująca się pośrednictwem pracy, obsługą prac i delegowaniem do pracy, rekrutacją i selekcją, rozwojem osobistym, analizowaniem możliwości zatrudnienia, administracją płac i zarządzaniem personelem.

Konkretnie prosimy Cię o udostępnienie nam Twoich danych osobowych m.in. w następujących celach:

• Aby móc składać Ci oferty i/lub dostarczać informacje na temat usług i innych aktywności, aby lepiej dostosować je do Twoich osobistych wymagań i/lub umiejętności;

• Aby móc komunikować się z Tobą w sposób prawidłowy i zrozumiały;

• Aby móc określić Twoją dostępność i przydatność odnośnie do określonego stanowiska lub zadania;

• Aby móc skontaktować Cię lub przedstawić jednemu lub większej liczbie (potencjalnych) zleceniodawców i/lub relacji biznesowych agencji Abflexkracht;

• Aby móc kontaktować się z Tobą w sprawie newsletterów, wydarzeń i możliwości szkoleniowych, które mogą Cię zainteresować – tylko jeśli zarejestrowałeś się w tym celu;

• Aby móc rozpatrzyć Twoją opinię lub skargę;

• Aby móc ulepszać nasze usługi;

• Aby móc nawiązać stosunek pracodawca-pracownik i utrzymywać go poprzez prowadzenie prawidłowej administracji finansowej, kadrowej, godzinowej, urlopowej i/lub płacowej;

• Aby móc zawierać zlecenia ze zleceniodawcami w postaci umowy ze zleceniodawcą oraz utrzymywać i wypełniać taką umowę ze zleceniodawcą;

• Aby móc zapewniać Ci optymalne wsparcie lub doradztwo w zakresie poszukiwania i znajdowania pracy;

• Aby móc przeprowadzić weryfikację przyszłego pracownika na potrzeby zatrudnienia na niektóre stanowiska;

• Abyśmy mogli dopełnić obowiązków związanych z reintegracją pracowniczą i realizację celów stawianych przez władze państwowe w zakresie pomocy w zatrudnieniu osób z ograniczeniami w dostępie do rynku pracy;

• Aby móc podejmować niezbędne działania i czynności administracyjne, jeśli ponosimy samodzielną odpowiedzialność;

• Na potrzeby celów zarządczych, w tym: generowania informacji zarządczych i raportów, przeprowadzania analiz rynkowych, zapewniania kontroli i audytów, rewizji finansowej oraz promowania i utrzymywania naszej jakości i bezpieczeństwa działalności;

• Na potrzeby celów związanych z jakością, np. certyfikacjami;

• Aby móc ubiegać się o dotacje, obniżki składek, dofinansowania kosztów wynagrodzenia itp. oraz przestrzegać obowiązujących przepisów, w tym dotyczących identyfikacji lub opłacania podatków i składek;

• Aby móc zapewnić Ci dostęp do Twojego osobistego portalu internetowego w naszym zamkniętym serwerze sieciowym.

Kiedy gromadzimy Twoje dane osobowe?

Agencja Abflexkracht gromadzi dane osobowe, np. kiedy:

• Odwiedzasz naszą stronę internetową;

• Reagujesz na ofertę pracy lub rejestrujesz się, aby otrzymać powiadomienie o ofercie pracy na naszej stronie internetowej;

• Rejestrujesz się w naszym biurze;

• Zawieramy ze sobą umowę o pracę;

• Kontaktujesz się z jednym z pracowników Abflexkracht drogą mailową, telefoniczną lub pisemnie;

• Bierzesz udział w aktywnościach w mediach społecznościowych lub logujesz się przy użyciu swojego konta w mediach społecznościowych;

• Rejestrujesz się lub jesteś zarejestrowany w inny sposób, aby korzystać z naszych usług lub abyśmy świadczyli usługi na rzecz Ciebie.

Jakie dane osobowe gromadzimy na Twój temat?

Jeśli zarejestrujesz się u nas, gromadzimy następujące dane:

• Imię i nazwisko oraz dane adresowe, osobisty adres e-mail i inne dane kontaktowe;

• Dane dotyczące urodzenia, wieku i płci;

• Twoje doświadczenie zawodowe, zdobyte wykształcenie i przebyte szkolenia;

• Wszelkie dostarczone referencje lub certyfikaty;

• Dane o dostępności i urlopach;

• Inne informacje, które są (lub mogą być) istotne w kontekście oceny przydatności kandydata na pracownika, np. prawo jazdy lub certyfikat uprawniający do obsługi wózków widłowych;

• Zdjęcie paszportowe (dobrowolnie).

> Dowód tożsamości może zostać zapisany i sprawdzony podczas rejestracji, aby sprawdzić, czy możesz pracować w Holandii.
Jeśli nie podejmiesz pracy w agencji Abflexkracht w ciągu czterech tygodni, Twój dokument tożsamości zostanie usunięty.

Od momentu, w którym możesz rozpocząć u nas pracę/ pracujesz lub pracowałeś:

• obywatelstwo;

• BSN;

• zaświadczenie o niekaralności (VOG);

• kopia dokumentu tożsamości;

• zezwolenie na oddelegowanie do pracy;

• inne dane niezbędne i istotne dla realizacji rejestracji wynagrodzeń, personelu i absencji;

• dane dotyczące działalności gospodarczej (w przypadku osób samozatrudnionych);

• dane do logowania na portalu.

W momencie zatrudnienia i delegowania do pracy u jednego z naszych zleceniodawców:

• Informacje niezbędne w ramach zwolnienia z odpowiedzialności (= odpowiedzialność pracodawcy-użytkownika), takie jak: Imię i nazwisko oraz dane adresowe, data urodzenia, BSN, rodzaj, numer i termin ważności dowodu osobistego. Jeśli są obecne: zezwolenie na pobyt, zaświadczenie A1, zezwolenie na pracę.

Jaka jest podstawa prawna, która umożliwia nam przetwarzanie Twoich danych osobowych?

Agencja Abflexkracht przetwarza Twoje dane osobowe:

• Aby móc prawidłowo realizować umowę i/lub warunki użytkowania, które z Tobą uzgodniliśmy;

• Aby spełniać zobowiązania prawne;

• W ograniczonych przypadkach, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, jeśli jest to możliwe. Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili wycofać;

• Na podstawie uzasadnionego interesu, który jest zgodny z podanymi celami lub wynika z nich – w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawowe i Twoją prywatność.

Jakie szczególne dane osobowe na Twój temat przetwarzamy?
Agencja Abflexkracht przetwarza Twoje szczególne dane osobowe, jeśli wyraźnie zgodzisz się na to w celu wywiązania się ze swoich obowiązków prawnych lub jeśli jest to w inny sposób dozwolone w myśl prawa lub zgodne z nim. „Szczególne dane osobowe” odnoszą się do danych dotyczących rasy, wyznania lub przekonań, poglądów politycznych, zdrowia, życia seksualnego, przynależności do związków zawodowych, danych osobowych dotyczących przeszłości kryminalnej i/lub danych osobowych dotyczących zachowań niezgodnych z prawem lub uciążliwych. Może zdarzyć się, że dane osobowe podane przez Ciebie w życiorysie będą przetwarzane przez agencję Abflexkracht. Może to obejmować informacje o Twoim pochodzeniu, przynależności do związków zawodowych lub Twojej przeszłości kryminalnej.

Jakie dane osobowe dotyczące relacji biznesowych przetwarzamy?
Przetwarzamy także dane osobowe dotyczące relacji biznesowych. Zazwyczaj dotyczy to danych związanych z kontaktami pracowników ze zleceniodawcami, dostawcami, sprzedawcami, referentami i innymi instytucjami, z którymi agencja Abflexkracht utrzymuje relacje biznesowe. Zazwyczaj dotyczy to imion i nazwisk, danych kontaktowych i stanowisk osób do kontaktu, danych organizacji, dla której pracujesz lub którą reprezentujesz, w celu składania ofert dotyczących usług i innych aktywności, utrzymywania relacji biznesowych i/lub zawierania umowy biznesowej.

Agencja Abflexkracht przetwarza dane osobowe relacji biznesowych:

• Aby móc prawidłowo realizować umowę i/lub warunki użytkowania, które z Tobą uzgodniliśmy;

• Aby spełniać zobowiązania prawne;

• W ograniczonych przypadkach, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, jeśli jest to możliwe. Wyrażoną zgodę możesz w każdej chwili wycofać;

• Na podstawie uzasadnionego interesu, który jest zgodny z podanymi celami lub wynika z nich – w zakresie dozwolonym przez przepisy ustawowe i Twoją prywatność.

Komu możemy udostępnić Twoje dane osobowe?

Dane osobowe kandydatów, pracowników tymczasowych i osób prowadzących działalność na własny rachunek
Agencja Abflexkracht może przekazywać Twoje dane osobowe swoim zleceniodawcom, podwykonawcom (przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi lub realizują zlecenia w imieniu agencji Abflexkracht, dostawcom, organ władz rządowych, funduszom emerytalnym i relacjom biznesowym oraz we wszystkich innych przypadkach, w których agencja Abflexkracht może być zobowiązana do tego, np. na mocy postanowienia lub wyroku sądu. Agencja Abflexkracht może również przekazywać Twoje dane osobowe osobom i organizacjom, które posiadają informacje, np. o Twoich referencjach lub przydatności bądź którym przekazujemy dane na Twoje żądanie, takim jak obecni, byli lub przyszli pracodawcy, szkoleniowcy, instytuty egzaminacyjne i agencje pracy tymczasowej. Lub osobom trzecim, którym udostępniamy dane – za Twoją wyraźną zgodą – bądź przekazujemy dane na Twoje żądanie w związku z możliwością przenoszenia danych. Udostępnienie danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, obowiązku prawnego i/lub w celu realizacji umowy zgodnie z celami określonymi w części „Dlaczego agencja Abflexkracht gromadzi Twoje dane osobowe?”. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Holandię. Agencja Abflexkracht podjęła niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich udostępnianych danych osobowych.

Dane osobowe relacji biznesowych
Agencja Abflexkracht może udostępniać dane osobowe uzyskane od swoich relacji biznesowych, jeśli jest to niezbędne do realizacji celów relacji biznesowej lub na potrzeby pośrednictwa. Dane te mogą być przekazywane osobom aplikującym do pracy, kandydatom, partnerom biznesowym oraz podwykonawcom (przetwarzającym dane), którzy świadczą usługi w imieniu agencji Abflexkracht, a także we wszystkich innych przypadkach, w których agencja Abflexkracht może być do tego zobowiązana, np. na mocy postanowienia lub wyroku sądu. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Holandię. Agencja Abflexkracht podjęła niezbędne środki, aby zapewnić odpowiednią ochronę wszystkich udostępnianych danych osobowych.

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe?
Nie przechowujemy Twoich danych dłużej, niż jest to konieczne do celu, dla którego je zgromadziliśmy. Okresy przechowywania stosowane przez agencję Abflexkracht są zgodne okresami przechowywania obowiązującymi w myśl przepisów prawa.

Jakie pliki cookie umieszczamy?
Strony internetowe agencji Abflexkracht korzystają z plików cookie i przechowują informacje techniczne. Pliki cookie to małe pliki informacyjne, które strona internetowa pozostawia na Twoim urządzeniu, za pomocą którego ją odwiedzasz. Jest to np.:

• Adres IP odwiedzającego;

• Data i godzina wejścia na stronę internetową;

• Adres URL strony, z której nastąpiło przekierowanie;

• Podstron odwiedzanych na stronie internetowej;

• Informacje lub rodzaj używanej przeglądarki.

Informacje techniczne i pliki cookie są wykorzystywane przez agencję Abflexkracht w celu ułatwienia odwiedzania strony internetowej, poprawy wydajności i komfortu użytkowania oraz zwiększenia trafności ofert zamieszczanych na naszych stronach internetowych. Pliki cookie mogą być umieszczane zarówno przez agencję Abflexkracht, jak i przez inny podmiot, z którym nawiązaliśmy współpracę.

Twoje prawa
Oczekujemy, że poinformujesz nas o wszelkich zmianach dotyczących Twoich danych osobowych. Informacje o zmianach można przekazywać za pośrednictwem swojej osoby do kontaktu w agencji Abflexkracht.

Masz prawo złożyć wniosek dotyczący:

• Wglądu w przetwarzane przez nas dane osobowe na Twój temat;

• Sprostowania swoich danych osobowych;

• Usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania: w pewnych okolicznościach, chyba że mamy ważny powód, taki jak obowiązek prawny, do przetwarzania lub nieusuwania danych osobowych;

• Ograniczenia lub sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

• Przeniesienia Twoich danych.

W przypadku wniosku związanego z ochroną Twoich danych osobowych, będziemy musieli mieć możliwość ustalenia Twojej tożsamości. Odpowiemy na Twój wniosek w ciągu 4 tygodni.

Bezpieczeństwo przetwarzania danych osobowych
Agencja Abflexkracht dokłada wszelkich starań, aby optymalnie chronić przekazane przez Ciebie dane osobowe. W tym celu podjęliśmy środki fizyczne, administracyjne, organizacyjne i techniczne zapobiegające nieuprawnionemu wykorzystaniu, biorąc pod uwagę najnowszy stan techniki. Środki te są okresowo oceniane i, w razie potrzeby, aktualizowane. Jeśli i o ile dane są przekazywane podmiotom przetwarzającym dane, które świadczą usługi lub realizują zlecenia w jej imieniu, agencja Abflexkracht uzgodniła z nimi, że będą one również optymalnie chronić dane osobowe. Pragniemy zaznaczyć, że to Ty odpowiadasz za zabezpieczenie swojego sprzętu komputerowego, tabletu i/lub telefonu oraz swojego połączenia z Internetem oraz że nigdy nie jest ono bezpieczne w 100%. Przesyłanie danych osobowych przez Internet odbywa się zatem na własne ryzyko.

Co zrobić w przypadku (podejrzenia) wycieku danych?
W razie (podejrzenia) wycieku danych, np. podejrzenia utraty lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych, poinformuj nas o tym niezwłocznie. Prosimy o zgłoszenie tego swojej osobie do kontaktu w agencji Abflexkracht lub korzystając z danych kontaktowych podanych poniżej.

Kontakt
Jeśli masz pytania, uwagi lub skargi dotyczące ochrony Twoich danych osobowych przez agencję Abflexkracht, możesz skontaktować się z nami listownie lub drogą mailową:

Abflexkracht
Konnetlaantje 10
1435 HW Rijsenhout
E-mail : info@abflexkracht.nl

Zmiany
Agencja Abflexkracht z różnych powodów może niekiedy wprowadzać zmiany, uzupełnienia lub modyfikacje w swoim oświadczeniu o ochronie prywatności. Wszelkie nowe wersje będą publikowane na naszej stronie internetowej.

Niniejsza wersja została sporządzona w maju 2018 roku.

Ta strona internetowa korzysta z plików cookie. Chcemy, aby Twoja wizyta na tej stronie internetowej była możliwie najprzyjemniejsza i jak najbardziej spersonalizowana. Używamy do tego celu plików cookie i podobnych technologii. Umieszczamy je, aby mieć pewność, że zobaczysz odpowiednie reklamy agencji Abflexkracht na innych stronach internetowych. Umożliwia to również udostępnianie naszych treści w mediach społecznościowych. Niezbędne i statystyczne pliki cookie nie zbierają danych osobowych i pomagają w prowadzeniu i ulepszaniu strony internetowej. Zawsze możesz dostosować swój wybór w ustawieniach plików cookie.

Pliki cookie to niewielkie pliki tekstowe, które mogą być wykorzystywane przez strony internetowe w celu zwiększania wydajności w zakresie doświadczeń użytkowników.

Zgodnie z prawem możemy przechowywać pliki cookie na Twoim urządzeniu, jeśli są one niezbędne do korzystania ze strony internetowej. W przypadku wszystkich innych plików cookie wymagana jest Twoja zgoda.

Ta strona internetowa korzysta z różnych rodzajów plików cookie. Niektóre pliki cookie są umieszczane przez usługi podmiotów trzecich, które pojawiają się na naszych stronach.

Możesz zmienić lub wycofać swoją zgodę w dowolnym momencie, korzystając z oświadczenia dotyczącego plików cookie na naszej stronie internetowej.

W naszej polityce prywatności znajdziesz więcej informacji o tym, kim jesteśmy, jak możesz się z nami skontaktować i w jaki sposób przetwarzamy dane osobowe.

Twoja zgoda dotyczy następujących domen: www.abflexkracht.nl