Polityka antydyskryminacyjna w ramach rekrutacji i selekcji

Ogólne założenia
Działalność biznesowa abflexkracht i abflexkracht uitzenden ma na celu zapewnienie osobom poszukującym pracy równych szans na pracę, niezależnie od ich wieku, płci, stanu cywilnego, orientacji seksualnej, trybu życia, przekonań politycznych lub religijnych, rasy, pochodzenia etnicznego czy narodowości. Podczas rekrutacji i selekcji osoby poszukujące pracy są traktowane równo, ponieważ są oceniane wyłącznie na podstawie kryteriów związanych z pracą.

Cel

Celem tej polityki jest jasne i przejrzyste przedstawienie pracownikom i osobom trzecim następujących kwestii:

Co abflexkracht rozumie pod pojęciem dyskryminacji lub dyskryminujących żądań;

Jakie abflexkracht ma stanowisko w odniesieniu do dyskryminacji lub dyskryminujących żądań;

Postępowanie pracowników:

a. Czego oczekuje się od pracowników i jak zachowują się oni podczas pracy, zwłaszcza podczas czynności (w ramach wsparcia działalności gospodarczej) związanych z rekrutacją i selekcją;

b. Gdzie pracownik może udać się w celu konsultacji i/lub dokonania zgłoszenia;

Obowiązki abflexkracht jako pracodawcy.

Definicja dyskryminacji

Dyskryminację definiuje się jako: dokonywanie bezpośredniego i pośredniego rozróżnienia między osobami ze względu na wiek, płeć, stan cywilny, orientację seksualną, przekonania,
poglądy polityczne lub wyznanie, rasę, pochodzenie etniczne lub narodowość. Dyskryminacja w sposób wyraźny obejmuje także odpowiadanie na prośby zleceniodawców dotyczące dokonywania rozróżnienia osób w ramach rekrutacji i selekcji na podstawie kryteriów, które nie są konieczne lub istotne dla prawidłowego pełnienia stanowiska.

Stanowisko agencji abflexkracht

a. Agencja abflexkracht odrzuca wszelkie formy dyskryminacji.
b. Agencja abflexkracht nie przychyla się do wniosków zleceniodawców dotyczących uwzględnienia określonych kryteriów podczas rekrutacji i selekcji; są one brane pod uwagę tylko wtedy, kiedy jest to obiektywnie uzasadnione.

O obiektywnym uzasadnieniu jest mowa, jeśli selekcja na podstawie żądanych kryteriów:

Służy uzasadnionemu celowi. Oznacza to, że istnieje dobry powód związany z pracą, aby dokonać wyboru w oparciu o konkretne kryteria podczas rekrutacji i selekcji (przykładem uzasadnionego celu jest bezpieczeństwo);

Skutkuje osiągnięciem uzasadnionego celu, a środki są odpowiednie do osiągnięcia celu;

Jest w rozsądnej ocenie proporcjonalna do celu – jest mowa o proporcjonalności względem celu;

Jest niezbędna, ponieważ nie ma innego, mniej różnicującego sposobu osiągnięcia celu, a kryterium konieczności jest spełnione.

c. Dyrekcja agencji abflexkracht nie toleruje dyskryminującego traktowania pracowników przez osoby trzecie. Do pracowników zalicza się również pracowników (zagranicznych), którzy wykonują pracę pod kierownictwem i nadzorem pracodawcy-użytkownika.

Postępowanie pracowników

a. Pracownicy mają własną odpowiedzialność, która polega na byciu wyczulonym na żądania zleceniodawców, które mają charakter dyskryminujący, rozpoznawaniu takich żądań i dbaniu o to, aby nie współpracować w tym zakresie.

b. Jeśli pracownik ma wątpliwości odnośnie do tego, czy żądanie klienta dotyczące uwzględnienia określonych kryteriów podczas rekrutacji i selekcji jest obiektywne, czy też nie, lub ma pytania dotyczące sposobu postępowania z tym żądaniem, może skonsultować się ze swoim przełożonym lub osobą zaufania w agencji Abflexkracht.

c. Jeśli pracownik sygnalizuje dyskryminację i chce podjąć działania naprawcze,
chce zgłosić nadużycia lub niewłaściwe postępowanie i/lub ma poufną kwestię, może on skontaktować się ze swoim przełożonym. Jeśli nie przyniesie to rezultatu zadowalającego dla pracownika, może on skontaktować się z dyrekcją lub osobą zaufania w agencji Abflexkracht.

d. Obowiązki abflexkracht jako pracodawcy.

Agencja abflexkracht jest odpowiedzialna za:

a. Zapewnianie bezpiecznego środowiska pracy, w którym ludzie traktują się nawzajem z szacunkiem, w którym jest miejsce na konstruktywne ustalenia i w którym zapobiega się zachowaniom niepożądanym w jakiejkolwiek formie bądź podejmuje się właściwe działania w tym zakresie.

b. Znajomość i wdrażanie aktualnej polityki antydyskryminacyjnej. Obejmuje to zapewnienie tego, aby pracownicy:

  • byli poinformowani o tej polityce i zapoznali się z nią. Realizuje się to w następujący sposób:
  • zamieszczamy oświadczenie na naszych krajowych i międzynarodowych stronach internetowych,
  • w momencie rozpoczęcia pracy wszyscy nasi pracownicy otrzymują informację, w której opisana jest nasza polityka antydyskryminacyjna.
  • Nasza polityka antydyskryminacyjna jest dostępna na stronie internetowej abflexkracht uitzenden. Nasi pracownicy tymczasowi mają do niej dostęp.
  • byli poinstruowani o tym, jak rozpoznawać dyskryminację i dyskryminujące żądania;
  • byli przygotowani na sytuację, w której zostaną skonfrontowani z dyskryminującym żądaniem oraz wiedzieli, jak poprowadzić i pokierować rozmowę ze zleceniodawcą.

c. Ocena i zmiany w zakresie tej polityki. Agencja abflexkracht co roku dokonuje oceny polityki antydyskryminacyjnej i w razie potrzeby wprowadzania w niej odpowiednie zmiany.

Ostatnia zmiana niniejszej polityki antydyskryminacyjnej miała miejsce dnia: 14.03.2022 r.

Chcesz dowiedzieć się, co możemy dla Ciebie zrobić?

W agencji ABflexkracht rozumiemy, że sukces Twojej organizacji zależy od właściwych ludzi na właściwym miejscu. Właśnie dlatego staramy się zapewnić Ci wysokiej jakości pracowników, którzy będą odpowiedni i zaspokoją Twoje konkretne potrzeby. Dzięki naszemu doświadczeniu i wiedzy specjalistycznej w zakresie pośrednictwa pracy dla pracowników migrujących w różnych branżach możemy pomóc Ci znaleźć idealne dopasowanie.